Gemeente Haarlem

Onderstaand geven wij u het voorbeeld van de gemeente Haarlem. Bij uitstek een gemeente die de gehandicaptensport liever ziet verdwijnen dan dat zij mensen stimuleert om te gaan sporten.
Haarlem heeft zijn voorwaarden voor breedtesportactiviteiten in een uitvoeringsbeleid vast gelegd.
In een 11 tal artikelen wordt kort en bondig e.e.a. uiteengezet:
– Begripsomschrijving
– Doelstelling
– Doelgroep
– Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
– Nadere voorwaarden
– Subsidieplafond
– Subsidiebedrag
– Weigeringsgronden
– Procedure
– Beoordeling aanvraag
– Betaling subsidie


De doelstelling (art.3) is: ‘Met subsidieverstrekking sport- en beweegaanbieders ondersteunen bij initiatieven die een bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in Haarlem.’
De activiteiten (art.4) die voor subsidie in aanmerking komen:
a. breedtesportactiviteiten die aanvullend zijn aan het reguliere aanbod;
b. activiteiten om sport en/of vrijwillige inzet te stimuleren en kader te versterken bij een vereniging, in de stad of in een wijk;
c. ledenwerfactiviteiten.
Daarbij wordt in lid 2 nog opgemerkt dat de gemeente kan besluiten voor andere dan hierboven vermelde activiteiten subsidie kan verstrekken.
In de nadere voorwaarden wordt gesproken dat de activiteit o.a. gericht moet zijn op sportparticipatie, de sportactiviteit wordt gekenmerkt door verschillende sportaanbieders en de activiteit moet in Haarlem plaatsvinden.

Voor reguliere sportaanbieder aangepaste sporten binnen Haarlem wordt de subsidie hier al een halt toegeroepen omdat er sprake moet zijn van een bijzonder samenwerkingsverband. De eigen identiteit van de vereniging is dus niet voldoende.
Voor regionale sportaanbieders van aangepaste sporten, iets waar in de diverse rapporten over is geschreven dat aangepaste sport moet daar waar het kan, niet daar waar het moet, wordt hiermee ook de deur dichtgeslagen omdat zij buiten de gemeentegrens zitten van Haarlem.

Haarlem tussen de stadswallen

Gemeente Haarlem voert ons weer 800 jaar terug. Alleen binnen de stadsmuren kan handel gedreven worden….
Voor sportvereniging die reeds zijn activiteiten zijn begonnen betreffende de aangepaste sporten, worden door middel van artikel 8b uitgesloten. Immers de aanvraag wordt geweigerd indien de aanvrager voor de indieningstermijn is gestart met de uitvoering van de activiteiten.
In artikel 10 staat nog een zinsnede dat subsidieaanvragen die gedaan waarbij een buurtcoach is betrokken, voorrang krijgt. Deze zelfde buurtcoach wordt gefinancierd door de Gemeente Haarlem.


Desondanks heeft de KIS een subsidie aanvraag gedaan bij de gemeente Haarlem.
Voor het eerst in 2014 voor het jaar 2015. Wij vragen subsidie aan ad € 95 per inwoner van de Gemeente Haarlem conform de gemeente Velsen. Wij hadden destijds 7 spelers uit Haarlem. We praten dus over € 665. Momenteel (2019) hebben wij 8 inwoners uit Haarlem die lid zijn van onze vereniging. Gemiddeld ontvangen wij € 100 per inwoner per jaar van overige gemeenten. In ons geval zou dit dus € 800 aan extra subsidie betekenen.
In de subsidieaanvraag van KIS is altijd goed gedocumenteerd. De gemeentes krijgen de jaarrekening( balans, resultaat, toelichting balans en resultaat + ledenlijst). Voorts leggen wij uit wie wij zijn, wat wij doen en dat wij diverse mensen uit Haarlem hebben die meedoen met sportactiviteiten bij de KIS. Feitelijk vragen wij om een bijdrage in de exploitatie van het aanbod aangepaste sporten in de regio.


In haar brief d.d. 7 juli 2014 wijst de gemeente het verzoek af met de motivatie dat:
‘Er is geen budget beschikbaar voor activiteiten die niet zijn opgenomen in de begroting. De gemeentelijke beleidskaders en de hierbij behorende middelen voor de periode tot en met 2015 zijn vastgelegd. Hierin is geen ruimte voor uw aanvraag.’
Omdat de gemeente Haarlem laat weten dat ze geen rekening met ons hebben gehouden, is direct daarna (7 juli 2014) een brief de deur uitgegaan, met het verzoek om voor 2015 wel ruimte te reserveren voor de KIS. Daar wordt echter niet meer op gereageerd.
In 2015 (12 mei) doen wij een nieuwe poging. Verwijzend naar de aanvragen, afwijzing en brief van 7 juli 2014 verzoeken wij de gemeente Haarlem vriendelijk doch dringend een bijdrage in de kosten voor 2016. Ook weer vergezeld van een jaarrekening, ledenlijst etc.
Er komt geheel geen reactie van Haarlem.

Op 14 april 2016 doen wij wederom een nieuw verzoek.
Deze wordt door de gemeente Haarlem op 24 mei 2016 afgewezen met de volgende motivatie:
‘Uw aanvraag voldoet niet aan de criteria van de Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten. De subsidie is bedoeld voor breedtesportactiviteiten. In de financiële verantwoording 2015 is niet beschreven welke activiteiten gaan plaatsvinden in de subsidieperiode 2016. Wij adviseren u contact op te nemen met de regiomanager Aangepaste Sporten van SportSupport. Hij kan u helpen met het schrijven van een projectvoorstel, passend binnen de criteria van de Uitvoeringsregeling.’
Bij de gemeente Haarlem is het moeilijk voor te stellen wat een gehandicaptensportvereniging zoal doet. Staat niet beschreven en zeker niet voor volgend jaar.
‘Zeg voetbalclub, welke activiteiten gaan jullie eigenlijk volgend jaar doen?’ nou….voetballen…?.
Nu zijn wij in bezwaar gegaan. Vervolgens worden wij telefonisch benaderd door het subsidiebureau of wij het bezwaar niet wilde intrekken. Formeel moet een commissie worden samengesteld die een hoorzitting gaat organiseren om vervolgens over het bezwaarschrift te oordelen. Dit kost de gemeente Haarlem veel geld, zo laat de ambtenaar weten.
Als wij het bezwaar vervolgens intrekken, gaan zijn nog eens naar onze aanvraag kijken. Daarmee gaf zij eigenlijk de hoop dat nu wel de subsidie zou worden verstrekt. Op voorwaarde dat de buurtcoach mee zou helpen met de aanvraag.
Wij trekken dus formeel ons bezwaar in en wachten af.

14 november 2016 laat de Gemeente Haarlem ons wederom weten het subsidieverzoek af te wijzen met de volgende motivering:
‘Er wordt een nieuwe activiteit genoemd en deze zou kunnen passen binnen het uitvoeringscriterium dat genoemd is in artikel 4.1.a. van de Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten. De activiteit wordt echter niet voldoende toegelicht. Er zijn geen SMART-doelstellingen opgenomen in de aanvraag. Zo is het niet te achterhalen hoe vaak de activiteit plaatsvindt, hoeveel Haarlemmers deelnemen en wat het opstarten van deze activiteit kost. Er wordt vervolgens subsidie aangevraagd voor het exploitatietekort en daar is de Subsidie Breedtesportactiviteiten niet voor bedoeld. Er wordt gesproken over de aanschaf van duurzaam materiaal. Dit valt eveneens niet onder deze subsidieregeling. Hiervoor kent Haarlem de subsidie Duurzame Sportvoorzieningen. ‘
Wat is er nu gebeurd? De buurtcoach zegt dat de oorspronkelijke aanvraag niet voldoet omdat wij geen nieuwe activiteit ontplooien. Wij hebben toen geantwoord dat wij de intentie hadden om een handbike groep op te starten. En uiteraard weet je niet hoe dat gaat lopen, waar de mensen vandaan komen etc.
Kortom Haarlem heeft ons bij het ‘ootje’ genomen. Voor de derde maal….

Op 1 mei 2017 hebben wij opnieuw een aanvraag ingediend. De aanhouder wint immers….dachten wij.
16 mei ontvangen wij een brief met de ontvangstbevestiging van onze aanvraag.
Echter op 15 mei, blijkt volgens de brief van de gemeente Haarlem, wordt onze aanvraag al naar de prullenbak verwezen met als motivatie:
‘In uw aanvraag wordt geen nieuwe activiteit beschreven, waarvoor de subsidie Breedtesportactiviteiten is bedoeld. In uw aanvraag zien wij niet terug voor welke activiteit u subsidie heeft aangevraagd, hoe vaak de nieuwe activiteit plaatsvindt, hoeveel Haarlemmers deelnemen, hoe vaak de activiteit plaatsvindt, wat het doel is van de activiteit en wat de kosten van de activiteit zijn. Er wordt subsidie aangevraagd voor het exploitatietekort en daar is de subsidie Breedtesportactiviteiten volgens de Uitvoeringsregeling niet voor bedoeld.’


Vervolgens gaan wij weer in bezwaar echter de gemeente Haarlem laat het nu wel om te vragen of wij het bezwaar in willen trekken. Dat kunstje hebben ze éénmaal uitgevoerd en voelen wel aan dat het geen zin heeft om dit twee keer te vragen.
Er komt dus een hoorzitting. Echter de hoorzitting is een mondeling betoog of alle aspecten van de uitvoeringsregeling wel correct zijn toegepast. Eigen visie of inbreng wordt niet getolereerd. Wij waren zo naïef te veronderstellen dat tijdens de hoorzitting de visie van onze vereniging, die toch echt wel het beste voor heeft met de gehandicaptensport, gehoord zou worden. Echter de hoorcommissie (ambtenaren van Gem. Haarlem) was onverbiddelijk.
Wederom na hoorzitting, afwijzing blijft gehandhaafd.


Kortom in haar motiveringen is de gemeente Haarlem wel gegroeid:
Van weinig motivatie naar elke jaar knippen en plakken, naar een wat uitgebreidere motivatie.
Wat leren wij van de gemeente Haarlem?
Aangepaste sport wordt niet door de gemeente Haarlem op lange termijn ondersteund.
Als de gemeente Haarlem een klein beetje zijn huiswerk had gedaan, hadden zij zelf al tot de conclusie kunnen komen dat differentiatie aangepaste sport binnen een vastomlijnde gemeente grens een utopie is. Een voorwaarde scheppend accent die niet realistisch is en er alles blijkt van geeft zich niet in de materie te hebben ingelezen. Betreffende ambtenaar heeft op beleidsniveau een prachtige nota geschreven, maar weet absoluut niet waar hij/zij het over heeft.
Daarbij ligt ook een deel van de fout bij de politiek. Die hebben zich nimmer ingelezen in de problematiek rondom het organiseren van aangepaste sporten.
Alleen al het feit dat Haarlem in zijn motivatie mededeelt dat exploitatie tekort nimmer voor subsidie in aanmerking komt, laat zien dat zij de cijfers (lees aantal mensen met beperking welke een sport beoefenen) niet beheersen.
Daarom is het regionaal belang des te groter. De Kennemer Invaliden Sportclub – KIS – vervult dergelijke regionale functie.
Voor Haarlem:


Aangepaste sport mag en kun je niet woonplaats gebonden bekijken. Daarmee help je versnippering in de hand en krijg je niets van de grond.
Aangepaste sport zal altijd exploitatie tekorten opleveren. Het aanbod mensen met een beperking is slechts 10% van de totale bevolking en van deze 10% sport wellicht 2 á 3%. Of je moet als overheid de mensen verplicht aanwijzen welke sport zij mogen doen. Dan krijg je wellicht voldoende leden voor een financieel gezonde vereniging.
Stop met onzinnige, aanvullend scheppende voorwaarden te stellen. Wees als lokale overheid blij dat deze groep mensen wil gaan sporten i.p.v. constant tegen te werken.